ALV 23 januari 2020

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering donderdag 23 januari 2020

Beste leden, ouders/verzorgers en vrijwilligers,
Door middel van dit bericht willen wij jullie uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2020 (ALV).

Plaats en tijd van de ALV:

Locatie: Rudolf Steinerschool (in de aula) Memlingstraat 2 te Krimpen aan den IJssel
Wanneer: Donderdag 23 januari 2020
Tijdstip: Inloop: 19.45 – 20.00 uur
Start: 20.00 uur

De agenda voor de ALV vinden jullie hieronder alsmede de documenten die van belang zijn voor de ALV.
We hopen jullie allen te zien op de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur

 Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen post/stukken
 5. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019
 6. Jaarverslag 2019
  a. financieel verslag 2019
 7. Verslag kascontrolecommissie
  a. benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 8. Decharge 2019
 9. Verkiezing nieuwe bestuur
 10. Jubilarissen
  Korte pauze
 11. Contributiemodel 2020
  a. ter stemming
 12. Proces alternatief zwembad in Capelle aan den IJssel
  a. uitslag enquête
  b. ter stemming
 13. Rondvraag
 14. Afsluiting

Info betreffende ALV stemmingen

Op de ALV zullen er weer een aantal zaken ter stemming voorgelegd gaan worden aan de leden. We volgen de regels zoals deze zijn gesteld in de statuten van de vereniging. Deze statuten stellen de (wettige vastgestelde) kaders waarop onze vereniging haar besluitvorming dient te baseren. Bij deze kort de spelregels: 

 • Elk lid van de vereniging mag één stem uitbrengen voor zichzelf en één stem uitbrengen voor een verenigingslid dat een machtiging heeft uitgeven op naam van het aanwezige lid. 
 • Elk jeugdlid mag, al dan niet vertegenwoordigd door de ouder(s) of vertegenwoordiger(s), één stem uitbrengen voor zichzelf en één stem uitbrengen voor een verenigingslid dat een machtiging heeft uitgeven op naam van het aanwezige lid (of diens ouder(s)/vertegenwoordiger(s). 
 • Een ouder/vertegenwoordiger heeft geen persoonlijk stemrecht, wanneer deze geen lid is van de vereniging. 
 • Een jeugdlid is een lid dat tijdens de ALV de maximum leeftijd van 15 jaar heeft. 
 • Een stem van een jeugdlid telt voor 1 deel. 
 • Een stem van een volwassen lid telt voor 5 delen.

Een en ander is terug te vinden in de statuten in de artikelen: 

Artikel 17 – Algemene vergadering

Artikel 18 – Samenstelling algemene vergadering

Artikel 19 – Besluitvorming algemene vergadering